Privacyverklaring LENGG

Wij verwerken persoonsgegevens en maken er zorgvuldig en veilig gebruik van binnen de grenzen van de wetgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en wat verder nog van belang kan zijn om te weten. De formele beschrijving met details is vastgelegd in ons privacyreglement. Dit document kan je vinden onder deze link.

We hebben ons best gedaan om alle informatie duidelijk en leesbaar op te schrijven. Hieronder geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over ons privacyreglement en de verwerking van persoonsgegevens binnen LENGG.

Wij raden aan om ook onze aparte Cookieverklaring door te lezen. In die verklaring beschrijven wij ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Als laatste willen we nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze privacyverklaring. Wij raden daarom aan deze regelmatig door te lezen. Onderaan deze privacyverklaring staat de datum waarop deze verklaring voor het laatst is aangepast.

Wie zijn wij en hoe bereik je ons?

Wij zijn een gecertificeerde arbodienst, gericht op verzuim & re-integratie, preventie, mobiliteit & duurzame inzetbaarheid. Wij doen dit voor personen/medewerkers(cliënten) van werkgevers. Je bent altijd welkom om ons te bezoeken. Ook zijn wij bereikbaar via 078-3031234 of per mail kw*******@le***.nl . Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna: FG) aangesteld. Deze persoon is onze interne toezichthouder en houdt dus toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De FG neemt een onafhankelijke positie in binnen LENGG.

Toelichting Privacyreglement LENGG

Bij de uitvoering van onze dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld wanneer je op bezoek bij van een van onze professionals bent geweest of indien je als werkgever gegevens van je werknemers aan ons verstrekt. In ons privacyreglement staat welke gegevens verwerkt en hoe lang ze bewaard worden en wat je rechten zijn.

Welke informatie vind ik in een privacyreglement?

Een privacyreglement is een informatief document waarin we aan je toelichten hoe wij binnen LENGG omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Je kunt in het privacyreglement onder meer lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en hoe wij de persoonsgegevens beveiligen tegen verlies en diefstal. Daarnaast heeft de cliënt – dat is de degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt – een aantal rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Zo mag hij bijvoorbeeld een verzoek doen om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt. Ook kan de cliënt een verzoek indienen tot correctie of wijziging van zijn persoonsgegevens.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens via onze opdrachtgevers en/of de cliënten zelf. Cliënten zijn veelal personen, die in dienst zijn van onze opdrachtgevers of via bemiddeling van opdrachtgevers aan LENGG worden voorgedragen in het kader van de verzuim- en re-integratiebegeleiding, interventies en/of keuringen.

In dit kader komt het voor dat wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen via diverse behandelaren.
Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer).
  • Gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens, 1e ziektedag, beperkingen en mogelijkheden in relatie tot werk, resultaten van het Arbeidsdeskundig Onderzoek). De verwerking van gezondheidsgegevens geniet specifieke aandacht. Deze gegevens mogen alleen verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor re-integratie of begeleiding van de cliënten in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord).
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je contact met de klantenservice of digitale en/of schriftelijke correspondentie).
  • Financiële gegevens, bijvoorbeeld rekeningnummer van klanten voor verwerking van automatische incasso.

Ook verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers voor zover dit nodig is om onze diensten te kunnen verrichten. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens van sollicitanten om de sollicitatieprocedure goed te kunnen laten verlopen. Je kan hierover meer lezen in ons privacyreglement.

Ter verbetering van onze zorgverlening aan werknemers, verrichten wij (wetenschappelijk) onderzoek. Daarbij worden gegevens gebruikt. Onderzoek vindt uitsluitend plaats met geanonimiseerde gegevens die niet te herleiden zijn tot een persoon. Rapportages en statistieken die wij voor werkgevers of het medezeggenschapsorgaan opstellen, bevatten uitsluitend gegevens op groepsniveau en bevatten geen persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een individu.

Aan wie verstrekken wij Persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming maakt LENGG persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Hoe lang worden Persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarbovenop geldt dat LENGG je persoonsgegevens in geen geval langer zal bewaren, dan wettelijk is toegestaan.

Kun je je toestemming later alsnog intrekken?

Als je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van je toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het intrekken van toestemming alleen mogelijk is wanneer je eerst toestemming hebt gegeven.

Kun je een klacht indienen?

Heb je een klacht ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je bij ons terecht via kw*******@le***.nl Onze klachtenprocedure vind je ook terug op onze website.
Daarnaast heb je het recht om een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens door LENGG in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens, of omdat je inzage of rectificatie hebt gevraagd van je persoonsgegevens, maar je niet tevreden bent met onze reactie.

Hoe zet LENGG het gebruik van profiling in?

Wij maken geen gebruik van profiling en/of andere geautomatiseerde besluitvorming.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons privacyreglement raadplegen. Deze kan je vinden op de website van LENGG. In dit reglement staan ook onze contactgegevens opgenomen voor als u na het lezen van het privacyreglement nog vragen heeft.

Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op en geldig per augustus 2023.

0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

vitaliteit &
gezondheid

Grip op verzuim. Daar streef je naar, in de wetenschap dat het nooit helemaal zal verdwijnen. In een gezonde organisatie is het verzuim laag en de productiviteit hoog. Hoe krijg je dat voor elkaar?

duurzame
inzetbaarheid

LENGG heeft het lef om revalidatie anders aan te pakken, integraal en creatief. Resultaat: 94,2% van onze cliënten revalideert succesvol. Integraal betekent dat we verzuim vanuit meerdere hoeken tegelijk benaderen.

passende
arbeid

Meteen als een medewerker ziek wordt, moet je als werkgever denken aan diens re-integratie. Overdreven? Bij verzuim hebben zowel de werkgever als werknemer verplichtingen. En die beginnen al in de eerste week.