Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • 1.1 Opdrachtnemer: LENGG
 • 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.
 • 1.3 Cliënt: een natuurlijke persoon die de dienstverlening van opdrachtnemer ontvangt of zal ontvangen.
 • 1.4 Dienstverlening: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Alle door de opdrachtnemer georganiseerde activiteiten op het gebied van intake, begeleiding en advies.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningsovereenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en gedane offertes.
 • 2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 • 2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 • 3.1 De opdrachtnemer doet op basis van een intake met cliënt een aanbod waarin de te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.
 • 3.2 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door de ondertekening van een opdrachtnemer “aanmeldingsformulier” (hierna: formulier) door opdrachtgever.
 • 3.3 Door ondertekening van het formulier verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.
 • 3.4 Een mondelinge overeenkomst heeft dezelfde rechten en verplichtingen als een schriftelijke.
 • 3.5 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering dienstverlening

 • 4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorden aanwijzingen van de opdrachtnemer.
 • 4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde dienstverlening, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door een door haar aan te wijzen persoon of derde, indien dit naar oordeel van de opdrachtnemer wenselijk is en met het oog op een optimale uitvoering van de opdracht.
 • 4.3 De opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels en verwijst voor de uitvoering van de begeleidingsprocedure naar de door haar opgestelde en geldende gedragscode.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

 • 5.1 Alle door opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 5.2 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor haar prijzen voor dienstverlening en de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • 5.3 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen een of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al is deze ontstaan door voorzienbare omstandigheden.
 • 5.4 Indien de verhoging tot stand komt binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen nadat de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen van die verhoging.

Artikel 6 – Betaling

 • 6.1 Facturering voor de dienstverlening vindt plaats bij aanvang van een begeleidingsproces, middels voorschotfacturen dan wel periodiek achteraf.
 • 6.2 De opdrachtnemer dient het verschuldigde factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
 • 6.3 Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de dienstverlening en tussentijds het recht de uitvoering van de dienstverlening op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever de factuur voor de dienstverlening heeft betaald.
 • 6.4 Bij geen, niet volledige, of niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf 14 dagen na de factuurdatum over het openstaand bedrag -inclusief BTW- de wettelijke rente verschuldigd.
 • 6.5 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 6.6 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Artikel 7 – Geheimhouding en verwerking

 • 7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 • 7.2 De geheimhouding geldt voor zowel tijdens als na afloop van overeenkomst.
 • 7.3 Opdrachtnemer zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. De opdrachtgever is dan gerechtigd de gegevens aan te wenden voor statistische, vergelijkende of wetenschappelijke doeleinden.
 • 7.4 Opdrachtgever verleent opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking derde (subverwerker) in te schakelen voor het verwerken van cliënt gegevens.
 • 7.5 Tussen deze derde en opdrachtnemer zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten waarmee een veilige verwerking van gegevens is gewaarborgd.

Artikel 8 – Toestemming

 • 8.1 Zonder toestemming van cliënt is het opdrachtnemer verboden tot de persoon herleidbare gegevens over te dragen aan opdrachtgever.
 • 8.2 Opdrachtgever, in haar hoedanigheid als werkgever, heeft in de arbeidsvoorwaarden met haar werknemers opgenomen dat contact gegevens van deze werknemers door opdrachtnemer worden bijgehouden.
 • 8.3 Opdrachtnemer zal de contactgegevens van de werknemer verwerken met als doel uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 9 – Bewaartermijn

 • 9.1 Het medisch deel van het re-integratiedossier van cliënt valt onder de werking van de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en zullen gedurende vijftien jaar bewaard worden door opdrachtnemer.
 • 9.2 Het niet medisch deel zal worden bewaard gedurende de duur van de opdracht. Gegevens ten einde van de opdracht worden overgedragen aan cliënt en opdrachtgever.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 • 10.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten welke zij gebruikt in het kader van haar dienstverlening.
 • 10.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder begrepen werkwijzen, protocollen, adviezen, contracten en andere geestproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 • 10.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de dienstverlening van opdrachtnemer.
 • 10.4 Het tijdens de intake en begeleiding gebruikte materiaal is uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het auteurs- en eigendomsrecht voor van al het verstrekte materiaal. Opdrachtgever kan en zal op geen enkele wijze gebruik maken van deze persoonlijke informatie.

Artikel 11 – Reclame

 • 11.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte dienstverlening en / of het factuurbedrag dient schriftelijk, binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarop de opdrachtgever reclameert, aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
 • 11.2 Reclame als bedoeld in bovenstaand lid, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 • 11.3 Indien reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met reclame.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 • 12.1 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een door opdrachtgever tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van opdrachtnemer te herstellen.
 • 12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door derden geleden schade. Ook schade geleden voor niet verstrekte vergoedingen of subsidies valt opdrachtnemer niet toe te rekenen.
 • 12.3 Opdrachtnemer en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe dan ook genaamd en ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever of cliënt(en) mochten lijden door of tijdens deelname aan een intake of begeleidingsprocedure, behoudens opzet of grover schuld van de zijde van Opdrachtnemer.
 • 12.4 Voor alle directe schade van opdrachtgever of cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met in het bovenstaande lid genoemde niet behoorlijke uitvoering van de dienstverlening, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor zij zich met betrekking tot de niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd.

Artikel 13 – Overmacht

 • 13.1 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • 13.2 Opdrachtnemer heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in bovenstaand lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen.

Artikel 14 – Uitsluiting en opschorting

 • Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever opgegeven cliënten zonder opgave van redenen te weigeren dan wel de uitvoering van een begeleiding op te schorten.

Artikel 15 – Opzegging

 • 15.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst opzeggen volgens de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst.
 • 15.2 Opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 • 15.3 De reeds gefactureerde bedragen zullen door opzegging van de overeenkomst niet komen te vervallen of worden gerestitueerd.
 • 15.4 Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is zij gehouden de overeengekomen prijs te voldoen onmiddellijk en zonder verdere maning nadat de overeenkomst is opgezegd.
0 %

van onze klanten
is tevreden over
de uitkomst

vitaliteit &
gezondheid

Grip op verzuim. Daar streef je naar, in de wetenschap dat het nooit helemaal zal verdwijnen. In een gezonde organisatie is het verzuim laag en de productiviteit hoog. Hoe krijg je dat voor elkaar?

duurzame
inzetbaarheid

LENGG heeft het lef om revalidatie anders aan te pakken, integraal en creatief. Resultaat: 94,2% van onze cliënten revalideert succesvol. Integraal betekent dat we verzuim vanuit meerdere hoeken tegelijk benaderen.

passende
arbeid

Meteen als een medewerker ziek wordt, moet je als werkgever denken aan diens re-integratie. Overdreven? Bij verzuim hebben zowel de werkgever als werknemer verplichtingen. En die beginnen al in de eerste week.