Kwart werknemers in zorg kampt met werkstress

Een kwart van de medewerkers in de zorg kampt met werkstress door een te hoge werkdruk. Niet alleen in de zorg doet deze problematiek zich voor, maar ook in andere sectoren. Een ziekmelding met werkstress vraagt extra aandacht en inspanning. Ben je als werkgever niet oplettend, dan gaat terugkeer van de werknemer lang duren. Signaleer burn-out klachten dan ook vroegtijdig en neem als werkgever regie in dit proces.

Oplossing en medewerker centraal stellen

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, maar in dit artikel ga ik dieper in op de relatie tussen het proces en het herstel. In de praktijk zien we dat 70-80% van het verzuimcijfer van een organisatie wordt bepaald door langdurig verzuim (> 42 dagen). Vanaf 6 weken verzuim gaat de Wet Verbetering Poortwachter een cruciale rol spelen. Vaak wordt er dan vooral aandacht besteed aan het proces en het opvolgen van de verplichtingen van het UWV. Waarom zijn we met z’n allen zo gefocust op de regels van het spel? Moet niet juist de medewerker en de oplossing centraal staan? Wacht niet af en ga met de betrokkenen partijen aan tafel om samen een oplossingsrichting te bepalen. Het belang is groot, kijkend naar productieverlies, extra werkdruk op de collega’s en eventuele bijkomende kosten.

Risicoprofiel geeft inzicht

Van het langdurend verzuim is 25% stress gerelateerd. Bij een ziekmelding met signalen van stress, vermoeidheid, burn-out moet je als werkgever rekening houden dat terugkeer naar werk zeker 5-9 maanden zal gaan duren.
Om burn-out klachten vroegtijdig te signaleren, kan het helpen om een risicoprofiel op te stellen.

Onderzoek ArboNed, 2016

Uitval door spanningsklachten– duurt gemiddeld 167 dagen
Uitval door overspannenheid– duurt gemiddeld 183 dagen
Uitval door burn-out– duurt gemiddeld 242 dagen

Onderstaande kenmerken geven een verhoogd risico op langdurige uitval.

  • Medewerkers met angst, vermijding of als er is sprake van een passieve/ afwachtende stijl om problemen op te lossen.
  • Medewerkers die op het moment van vragen van mening zijn niet binnen 3 maanden terug te keren in werk
  • Medewerkers die vermoeidheid sterk op de voorgrond hebben staan
  • Medewerkers die ouder zijn dan 50 jaar
  • Medewerkers die parttime werken in de leeftijdscategorie 25-44 jaar
  • Medewerkers met een verzuimhistorie van >100 dagen in de afgelopen 12 maanden

In het risicoprofiel worden oudere medewerkers meegenomen. Echter kun je op basis van alarmerende cijfers stellen, dat de jongere generatie net zo goed in dit risicoprofiel past. Maar liefst 20-25% van de jongeren ervaart namelijk stress- en burn-out klachten.

Zet de juiste interventie in

In de meeste situaties wil ook een werknemer het liefst zo snel mogelijk weer belastbaar zijn en aan het werk kunnen. Als werkgever heb je niet altijd grip of sturing op dit proces. We kunnen het vergelijken met een voetbalwedstrijd; als werkgever sta je aan de zijlijn gedurende het herstel, maar het liefst wil je het veld op om samen te kunnen scoren. Toch kun je als werkgever meer doen dan alleen het advies van de huisarts of bedrijfsarts en de wachttijden van de reguliere zorg af te wachten. Zet de juiste interventie in om grip te krijgen op het verzuim.

We zien in de praktijk dat binnen de reguliere zorgaanbieders in de revalidatiezorg en GGZ er nauwelijks bewustzijn is van verzuimwetgeving en werk. Er wordt alleen gekeken naar de gezondheid van de patiënt. We missen hierin de samenwerking met de arbodienst of bedrijfsarts. De privacy wetgeving (AVG) heeft dat in de praktijk overigens ook bijna onmogelijk gemaakt. De tegenstelling tussen zorg voor de patiënt in relatie tot belangen bij terugkeer in werk maakt dat samenwerking vaak onvoldoende tot stand komt. Het is daarom van belang te kiezen voor een interventie waar ervaring is met de doelgroep in relatie tot werk. Je moet weten en handelen naar wat er speelt op de domeinen gezondheid en werk. De onduidelijkheid in het proces, gebrek aan inzicht en kennis en het verschil in rol of belangen van betrokkenen partijen resulteert in een hoog afbreukrisico voor het te behalen resultaat.

Maak zaken bespreekbaar

Bij het inzetten van een interventie is het van belang dat je oog hebt voor de verschillende kennisgebieden en rollen van de betrokkenen partijen. Spreek vooraf je verwachting uit en bewaak het gewenste resultaat. Als de doelstelling uit het oog wordt verloren, benoem deze zorg dan naar de partijen. In een langdurig verzuimproces is het van belang om vooroordelen, meningen en ruis te herkennen en dit niet het herstel te laten beïnvloeden. Voorkom onnodige escalatie door zaken tijdig bespreekbaar te maken.

Wat doen wij

De eerste stap in onze integrale aanpak is verwachtingen van alle partijen managen. Ons team van begeleiders werkt met instemming van zowel werknemer als werkgever naar het uiteindelijke doel, waarbij gezondheid (fysiek en mentaal) en werk (wetgeving, loopbaaninzicht) centraal staan. Dat een integrale aanpak succesvol is, bewijst een studie die we al in 2007 publiceerden over het effect van een integrale aanpak. In het onderzoek werd aangetoond dat na een traject van 19 weken, gemiddeld 93,4% van de cliënten weer aan het werk was.

Grip op verzuim

Als werkgever wil je weten wanneer je weer op je medewerker kan rekenen. Zo kun je rekening houden met je personele capaciteit en kan de bedrijfsvoering door blijven gaan. We kunnen dit heel ingewikkeld maken, maar eigenlijk is het heel simpel: je wilt grip op verzuim. LENGG kan je hierbij helpen.

Dit doen we in vier stappen:

  • Kennismaken met werkgever en werknemer
  • Duidelijke doelstellingen formuleren waar beide partijen het mee eens zijn
  • Intake, waaruit een oplossingsrichting en begeleidingsadvies volgt
  • Aanpakken met impact

Wat ons succesvol maakt? We bieden alle partijen duidelijkheid en maken het niet mooier dan het is. We stellen reële doelstellingen en managen in het proces de verwachtingen. Daarnaast hebben we snelle doorlooptijden. Met twintig jaar ervaring in arbeidsrevalidatie en de passie voor het werk wat we doen kunnen we mensen duurzaam behouden in werk en de schadelast voor werkgevers verlagen. Dat is een aanpak met impact.